Návštěvní řád

Vážení návštěvníci Majálesu Ostrava, abyste si mohli užít festival v co největší pohodě a bezpečí, dodržujte prosím pokyny pořadatele a níže uvedené podmínky účasti na festivalu. Všechna opatření mají za cíl vést k bezproblémovému průběhu festivalu a k vytvoření té nejlepší majálesové atmosféry.

Zakoupením vstupenky je uzavřena mezi organizátorem festivalu Stavovskou unií studentů Ostrava, z.s., Hladnovská 1433/22, 710 00 Ostrava – Slezská Ostrava a účastníkem festivalu smlouva o účasti na festivalu Majáles Ostrava.

Každý návštěvník obdrží identifikační náramek (IN) na zápěstí, který ho opravňuje ke vstupu do areálu festivalu a nahrazuje vstupenku.
Za ztracenou, nepoužitou nebo zničenou vstupenku nebo IN se náhrada neposkytuje.
Účastník se touto smlouvou (zakoupením vstupenky nebo obdržením identifikačního náramku) zavazuje obeznámit s Řádem festivalu Majáles Ostrava a dodržovat Podmínky účasti na festivalu.

Prostory hradního komplexu jsou stále prostory staveniště. Průchod na vlastní nebezpečí.

 

Podmínky účasti na festivalu

Na festivalu Majáles Ostrava je účastníkům zakázáno:

Na festivalu Majáles Ostrava jsou účastníci povinni:

Účastník festivalu Majáles Ostrava:

Organizátor festivalu Majáles Ostrava je oprávněn:

Organizátor festivalu neodpovídá za škodu na majetku (včetně odcizení věcí, které nebyly organizátorem vzaty do úschovy v prostorách k tomu určených) či zdraví účastníků festivalu, pokud není tato škoda zaviněná porušením právních předpisů organizátorem a v přímé souvislosti s tímto porušením.

Kromě organizátora festivalu je oprávněna k dozoru nad dodržováním a respektováním Návštěvního řádu festivalu Majáles Ostrava bezpečnostní služba.

Návštěvní řád festivalu Majáles Ostrava je vyvěšen u vstupního vchodu a také na vybraných místech areálu.

Pro poskytování první pomoci při úrazech a nevolnostech jsou v areálu festivalu umístěna viditelně označená místa první pomoci.

Kompletní znění Návštěvního řádu festivalu Majáles Ostrava najdete zde.